روانشناسی تربیتی در قرآن و حدیث

«روانشناسی‌تربیتی‌درقرآن‌وحدیث»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درقالب1عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


روانشناسی تربیتی در قرآن و حدیث
  روانشناسی تربیتی در قرآن و حدیث

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

120,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

376 قلم