دوره ترجمه و روانخوانی متون عربی

«ترجمه‌وروانخوانی‌متون‌عربی»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درقالب4عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


ترجمه عربی به فارسی
  ترجمه عربی به فارسی
قرائت و درک متون حدیثی
  قرائت و درک متون حدیثی
قرائت و درک متون معاصر
  قرائت و درک متون معاصر
قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها
  قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

410,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

3196 قلم