دوره تفسیر موضوعی قرآن کریم

«تفسیرموضوعی‌قرآن‌کریم»ازدوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درحال‌حاضردرقالب4عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


تفسیر موضوعی (1)
  تفسیر موضوعی (1)
تفسیر موضوعی (2)
  تفسیر موضوعی (2)
تفسیر موضوعی (3)
  تفسیر موضوعی (3)
تفسیر موضوعی (4)
  تفسیر موضوعی (4)

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

420,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

3187 قلم