دوره دانشهای تفسیری قرآن

«دانشهای‌تفسیری‌قرآن»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درحال‌حاضردرقالب5عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


تاریخ تفسیر
  تاریخ تفسیر
اصول و مقدمات تفسیر
  اصول و مقدمات تفسیر
مبانی و قواعد تفسیر قرآن
  مبانی و قواعد تفسیر قرآن
  روش‌ها و گرایش‌های تفسیری
روش‌های تفسیری (حجة الاسلام و المسلمین علوی‌مهر)
  روش‌های تفسیری (حجة الاسلام و المسلمین علوی‌مهر)

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

520,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

6400 قلم