دوره آشنایی با قرآن و دانشهای قرآنی

«آشنایی‌باقرآن‌ودانشهای‌قرآنی»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درقالب6عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


  تحریف‌ناپذیری قرآن
تاریخ قرآن
  تاریخ قرآن
سبک‌شناسی بیان قرآن (عمومی)
  سبک‌شناسی بیان قرآن (عمومی)
تجوید و آواشناسی قرآن (عمومی)
  تجوید و آواشناسی قرآن (عمومی)
اعراب قرآن (عمومی)
سبک‌های تلاوت و حفظ قرآن (عمومی)
  سبک‌های تلاوت و حفظ قرآن (عمومی)

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

530,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

12798 قلم