دوره تاریخ اسلام

دوره«تاریخ‌اسلام»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درحال‌حاضردرقالب3عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


تاریخ عصر بعثت
  تاریخ عصر بعثت
تاریخ تشیع (1)
  تاریخ تشیع (1)
تاریخ تشیع (2)
  تاریخ تشیع (2)

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

150,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

1575 قلم