دوره شرح زیارت جامعه کبیره

«شرح‌زیارت‌جامعه‌کبیره»ازدوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درقالب4عنوان‌درسی‌وبصورت‌رایگان‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شماارسال‌می‌شود.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود.

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


شرح زیارت جامعه کبیره (1)
  شرح زیارت جامعه کبیره (1)
شرح زیارت جامعه کبیره (2)
  شرح زیارت جامعه کبیره (2)
شرح زیارت جامعه کبیره (3)
  شرح زیارت جامعه کبیره (3)
شرح زیارت جامعه کبیره (4)
  شرح زیارت جامعه کبیره (4)

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

0 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

31865 قلم