دوره سبک زندگی اسلامی

دوره«سبک‌زندگی‌اسلامی»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درحال‌حاضردرقالب4عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


  شادکامی و رضامندی
  عفاف و حجاب
  مهارت‌های اخلاقی ـ اجتماعی
  حضور نوین بانوان در اجتماع

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

160,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

3180 قلم