مسیر موفقیت

دوره مسیر موفقیت

دوره«مسیرموفقیت»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درحال‌حاضردرقالب2عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


تکنیک‌های موفقیت و مهارت تفکر خلاقانه
  تکنیک‌های موفقیت و مهارت تفکر خلاقانه
  اخلاق موفقیت

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

140,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

788 قلم