دوره بهداشت و سلامت

دوره«بهداشت‌وسلامت»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درحال‌حاضردرقالب5عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


آیین بهداشت و تندرستی در اسلام (1)
  آیین بهداشت و تندرستی در اسلام (1)
آیین بهداشت و تندرستی در اسلام (2)
  آیین بهداشت و تندرستی در اسلام (2)
آیین بهداشت و تندرستی در اسلام (3)
  آیین بهداشت و تندرستی در اسلام (3)
بهداشت عمومی و آموزه‌های اسلامی
  بهداشت عمومی و آموزه‌های اسلامی
  اصول و مبانی طب سنتی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

540,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

6395 قلم