اخلاق و تربیت

دوره اخلاق و تربیت

دوره«اخلاق‌وتربیت»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درحال‌حاضردرقالب4عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


اخلاق اسلامی
  اخلاق اسلامی
  اخلاق حرفه‌ای
تعلیم و تربیت اسلامی
  تعلیم و تربیت اسلامی
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه
  اخلاق و تربیت در نهج البلاغه

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

180,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

3141 قلم