دوره پاسخ به شبهات

دوره«پاسخ‌به‌شبهات»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درحال‌حاضردرقالب1عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصله‌درمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود.

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


شبهه‌شناسی
  شبهه‌شناسی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

130,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

386 قلم