دوره اصول دین

دوره«اصول‌دین»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درقالب5عنوان‌درسی‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شما،ارسال‌خواهدشد.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود

جهت دریافت سرفصل دروس، به پایین صفحه مراجعه کنید.


  توحید
عدل
  عدل
نبوت
  نبوت
امامت
  امامت
معاد
  معاد

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

400,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

6382 قلم