دوره عقاید اسلامی در قرآن

«عقایداسلامی‌درقرآن»ازجمله‌دوره‌های‌عمومی‌است‌که‌درقالب4عنوان‌درسی‌وبصورت‌رایگان‌به‌عموم‌علاقمندان‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌هریک‌ازدروس،بلافاصلهدرمیزکارشمافعال‌‌ویک‌نامه‌به‌رایانامه‌شماارسال‌می‌شود.چنانچه‌مایل‌به‌اخذگواهینامۀ‌پایان‌دوره‌هستید،گزینه‌صدور‌گواهینامه‌راانتخاب‌نموده‌وهزینه‌صدورآن‌راپرداخت‌نماییدتاپس‌ازپایان‌دوره،جهت‌صدورآن‌اقدام‌شود. 

جهت دریافت سرفصل دروس،به پایین صفحه مراجعه کنید.


عقاید اسلامی از نگاه قرآن کریم (1)
  عقاید اسلامی از نگاه قرآن کریم (1)
عقاید اسلامی از نگاه قرآن کریم (2)
  عقاید اسلامی از نگاه قرآن کریم (2)
عقاید اسلامی از نگاه قرآن کریم (3)
  عقاید اسلامی از نگاه قرآن کریم (3)
عقاید اسلامی از نگاه قرآن کریم (4)
  عقاید اسلامی از نگاه قرآن کریم (4)

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

0 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

31657 قلم