دوره انشانویسی عربی

«انشانویسی‌عربی»ازجمله‌دوره‌های‌آموزشی‌است‌که‌جهت‌ایجاد‌مهارت‌نگارش‌به‌زبان‌عربی،برای‌علاقمندان‌این حوزه‌وبه‌شیوه‌آموزش‌الکترونیکی‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌این‌دوره، ظرف‌مدت24ساعت‌کاری،دروس‌آن‌درمیزکارشمافعال‌خواهدشد.چنانچه‌ظرفیت‌ثبت‌نام‌دراین‌دوره‌به‌حدنصاب‌برسد،امکان‌برگزاری‌کارگاه‌رفع‌اشکال‌آنلاین‌باحضوراستاد،وجودخواهدداشت. 

210,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

92 قلم

کارگاه رفع اشکال آنلاین با حضور استاد، به صورت جداگانه و در صورتی که تعداد ثبت نام در این دوره به حدنصاب رسیده و شرکت‌کنندگان این دوره نیاز به برگزاری کارگاه رفع اشکال داشته باشند، برگزار و شرایط ثبت نام در کارگاه رفع اشکال آنلاین، در موعد مقرر اعلام خواهد شد.