کتاب خدا و انسان در اندیشه فیلسوفان مسلمان

کتاب خدا و انسان در اندیشه فیلسوفان مسلمان

اندیشمندان مسلمان بااتکاءبه عقل درباب جهان،انسان،خداوعالم آخرت به تفکرپرداخته‌اند.بخش اول این نوشته،به چیستی،روش وخاستگاه فلسفه می‌پردازد.بخش دوم که خداشناسی فیلسوفان راعرضه می‌کند.بخش پایانی مشتمل برانسان‌شناسی فیلسوفان است که ماجرای نفس انسانی ازبدوپیدایش تاسکنی گزیدن درمنازل آخرت رابه تصویرمی‌کشد. 

کتاب پیش‌رو اثردکتر موسی ملایری دانشیاردانشگاه آزاداسلامی ومدرس دانشگاه قرآن وحدیث است. 

105,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

97 قلم