کتاب آشنایی با علم رجال

کتاب آشنایی با علم رجال

بخش مهم دغدغه دانشیان حوزه دین،احرازصدور روایات ازمعصومان است که دانش رجال یاراوی‌شناسی این وظیفه رابعهده دارد.این کتاب،تبیین مرحله اول ورودتخصصی به این دانش راباتبیین مفاهیم وکارکردهاوضرورت‌هاودیدگاه‌های مخالف وموافق نسبت به آن وکاربردهای این دانش رابرعهده دارد. 

کتاب پیش رو،اثراستادمحمدکاظم رحمان‌ستایش استادیاردانشگاه قم ومدرس دانشگاه قرآن وحدیث است. 

120,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

94 قلم