جهت آشنایی با شرایط و ضوابط شرکت در حوزۀ مجازی قرآن اینجا را کلیک کنید.