جهت آشنایی با شرایط و ضوابط شرکت در دورۀ آمادگی کارشناسی ارشد اینجا را کلیک کنید.