آمادگی کنکور دکتری تخصصی 11 محصول وجود دارد

 • 162,000 ریال 180,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی جلسات درسی «علوم قرآن» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه کپی‌برداری از آن، ایجاد حق و ضمان می‌کند. 

  162,000 ریال 180,000 ریال
  ارزان شد!
 • 216,000 ریال 240,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی جلسات درسی «علوم حدیث» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه کپی‌برداری از آن، ایجاد حق و ضمان می‌کند. 

  216,000 ریال 240,000 ریال
  ارزان شد!
 • 144,000 ریال 160,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی جلسات درسی «تاریخ قرآن» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه کپی‌برداری از آن، ایجاد حق و ضمان می‌کند. 

  144,000 ریال 160,000 ریال
  ارزان شد!
 • 144,000 ریال 160,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی جلسات درسی «تاریخ تفسیر» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه...

  144,000 ریال 160,000 ریال
  ارزان شد!
 • 108,000 ریال 120,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی 12 جلسه ابتدایی درس «تفسیر (1)» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه...

  108,000 ریال 120,000 ریال
  ارزان شد!
 • 108,000 ریال 120,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی 12 جلسه انتهایی درس «تفسیر (1)» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه...

  108,000 ریال 120,000 ریال
  ارزان شد!
 • 117,000 ریال 130,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی 13 جلسه ابتدایی درس «تفسیر (2)» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه...

  117,000 ریال 130,000 ریال
  ارزان شد!
 • 99,000 ریال 110,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی 11 جلسه انتهایی درس «تفسیر (2)» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه...

  99,000 ریال 110,000 ریال
  ارزان شد!
 • 144,000 ریال 160,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی 16 جلسه ابتدایی درس «زبان انگلیسی» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه...

  144,000 ریال 160,000 ریال
  ارزان شد!
 • 189,000 ریال 210,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی جلسات درسی «زبان عربی» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه کپی‌برداری از آن، ایجاد حق و ضمان می‌کند. 

  189,000 ریال 210,000 ریال
  ارزان شد!
 • 72,000 ریال 80,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1398-04-16

  این محصول شامل فایل صوتی 8 جلسه انتهایی درس «علوم قرآن» دوره آمادگی دکتری تخصصی می باشد. شما می توانید پس از خرید آن، لینک دانلود فایل های صوتی را در بخش "دانلودهای من" حساب کاربری خود و یا در پست الکترونیکی خود دریافت نمایید. کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است و هرگونه...

  72,000 ریال 80,000 ریال
  ارزان شد!