گروه فقه و حقوق

در حال حاضر،کتاب‌هایی که در "حوزۀ فقه و حقوق"، توسط انتشارات دارالحدیث ارائه شده است، ذیل این شاخه قرار می‌گیرد. 

گروه فقه و حقوق یک محصول وجود دارد.

  • 80,000 ریال
    تاریخ بروزرسانی : 1397-09-03

    درکتاب حاضرنخست،مطالبی درزمینه آشنایی بادانش فقه که بویژه برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های مبانی فقه وحقوق و فقه وحقوق اسلامی بسیارراهگشاست و آنهارا،بامفاهیم واصطلاحات کلیدی مطرح دراین دانش آشناساخته و دوم مطالبی درباره قانون وقانونگذاری که نگرش دانشجویان رابه دانش حقوق وفقه توسعه داده وباکاربردهای عینی آنهاآشنامی‌کند.  کتاب پیش رو،...

    80,000 ریال